ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان29
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
رڼې عقیدې27
سامرا
03:09
اسلام آباد
05:09
کابل
04:39
00:10 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه6
سامرا
03:29
اسلام آباد
05:29
کابل
04:59
00:22 PS
اسلامي ژوند21برخه
سامرا
03:56
اسلام آباد
05:56
کابل
05:26
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)45برخه
سامرا
04:25
اسلام آباد
06:25
کابل
05:55
00:20 PS
قرآنی پښتنې دویمه برخه10
سامرا
04:54
اسلام آباد
06:54
کابل
06:24
00:30 PS
اسلامي اخلاق 4 (د روح تربيت10
سامرا
05:32
اسلام آباد
07:32
کابل
07:02
00:20 PS
شرح زیارت جامعه کبیره2
سامرا
06:05
اسلام آباد
08:05
کابل
07:35
00:30 PS
امام زمان د فريقينو په روايتونو کښې10
سامرا
06:41
اسلام آباد
08:41
کابل
08:11
00:20 PS
قرآنی مثالونه9
سامرا
07:12
اسلام آباد
09:12
کابل
08:42
00:30 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی8
سامرا
07:58
اسلام آباد
09:58
کابل
09:28
00:20 PS
تفسیر سوره لقمان30
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
رڼې عقیدې28
سامرا
13:15
اسلام آباد
15:15
کابل
14:45
00:10 PS
د شيعو تاريخ4
سامرا
13:34
اسلام آباد
15:34
کابل
15:04
00:20 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)7
سامرا
14:06
اسلام آباد
16:06
کابل
15:36
00:30 PS
د انسان کرامت6
سامرا
14:51
اسلام آباد
16:51
کابل
16:21
00:20 PS
ملغلرې 46 برخه
سامرا
15:24
اسلام آباد
17:24
کابل
16:54
00:20 PS
دعای کمیل
سامرا
16:13
اسلام آباد
18:13
کابل
17:43
00:56 PS
ستر او پرده 9 برخه
سامرا
17:15
اسلام آباد
19:15
کابل
18:45
00:20 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:40
اسلام آباد
19:40
کابل
19:10
00:50 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان30
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
رڼې عقیدې28
سامرا
03:15
اسلام آباد
05:15
کابل
04:45
00:10 PS
د شيعو تاريخ4
سامرا
03:35
اسلام آباد
05:35
کابل
05:05
00:20 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)7
سامرا
04:06
اسلام آباد
06:06
کابل
05:36
00:30 PS
د انسان کرامت6
سامرا
04:51
اسلام آباد
06:51
کابل
06:21
00:20 PS
ملغلرې 46 برخه
سامرا
05:24
اسلام آباد
07:24
کابل
06:54
00:20 PS
ستر او پرده 9 برخه
سامرا
06:39
اسلام آباد
08:39
کابل
08:09
00:20 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:13
اسلام آباد
09:13
کابل
08:43
00:50 PS
د سوره آل عمران تفسیر 14 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:19 PS
رڼې عقیدې29
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:10 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه6
سامرا
13:28
اسلام آباد
15:28
کابل
14:58
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)52 برخه
سامرا
13:55
اسلام آباد
15:55
کابل
15:25
00:20 PS
اخلاق اسلامی څلورم پروګرام 10
سامرا
14:23
اسلام آباد
16:23
کابل
15:53
00:30 PS
خوشحال ژوند36 برخه
سامرا
14:59
اسلام آباد
16:59
کابل
16:29
00:30 PS
امام زمان د فريقينو په روايتونو کښې10
سامرا
15:36
اسلام آباد
17:36
کابل
17:06
00:20 PS
د هدایت لار (تکرار پخش زنده)
سامرا
16:02
اسلام آباد
18:02
کابل
17:32
00:50 PS
شرح زیارت جامعه کبیره3
سامرا
17:02
اسلام آباد
19:02
کابل
18:32
00:30 PS
اهلبیت په پښتو ادب کې10
سامرا
17:36
اسلام آباد
19:36
کابل
19:06
00:20 PS
اسلامي آثار7 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره آل عمران تفسیر 14 برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:19 PS
رڼې عقیدې29
سامرا
03:08
اسلام آباد
05:08
کابل
04:38
00:10 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه6
سامرا
03:26
اسلام آباد
05:26
کابل
04:56
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)52 برخه
سامرا
03:54
اسلام آباد
05:54
کابل
05:24
00:20 PS
اخلاق اسلامی څلورم پروګرام 10
سامرا
04:21
اسلام آباد
06:21
کابل
05:51
00:30 PS
خوشحال ژوند36 برخه
سامرا
04:57
اسلام آباد
06:57
کابل
06:27
00:30 PS
امام زمان د فريقينو په روايتونو کښې10
سامرا
05:35
اسلام آباد
07:35
کابل
07:05
00:20 PS
د هدایت لار (تکرار پخش زنده)
سامرا
06:01
اسلام آباد
08:01
کابل
07:31
00:50 PS
شرح زیارت جامعه کبیره3
سامرا
07:01
اسلام آباد
09:01
کابل
08:31
00:30 PS
اهلبیت په پښتو ادب کې10
سامرا
07:35
اسلام آباد
09:35
کابل
09:05
00:20 PS
اسلامي آثار7 برخه
سامرا
07:59
اسلام آباد
09:59
کابل
09:29
00:30 PS
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)10
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
رڼې عقیدې30
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:10 PS
اصول دین امامت15 برخه
سامرا
13:29
اسلام آباد
15:29
کابل
14:59
00:25 PS
ازميښت د قران او سنت له نظره22
سامرا
14:06
اسلام آباد
16:06
کابل
15:36
00:30 PS
اسلامي اخلاق 3 (د روح تربيت)11
سامرا
14:52
اسلام آباد
16:52
کابل
16:22
00:20 PS
قرآنی پښتنې دویمه برخه10
سامرا
15:17
اسلام آباد
17:17
کابل
16:47
00:30 PS
پيغمبر(ص) د علي(ع) له نظره11
سامرا
16:08
اسلام آباد
18:08
کابل
17:38
00:30 PS
د لمانځه فضیلت14
سامرا
16:43
اسلام آباد
18:43
کابل
18:13
00:18 PS
شرح دعای مکارم اخلاق12
سامرا
17:09
اسلام آباد
19:09
کابل
18:39
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:45
اسلام آباد
19:45
کابل
19:15
00:45 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)10
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
رڼې عقیدې30
سامرا
03:10
اسلام آباد
05:10
کابل
04:40
00:10 PS
اصول دین امامت15 برخه
سامرا
03:29
اسلام آباد
05:29
کابل
04:59
00:25 PS
ازميښت د قران او سنت له نظره22
سامرا
04:06
اسلام آباد
06:06
کابل
05:36
00:30 PS
اسلامي اخلاق 3 (د روح تربيت)11
سامرا
04:52
اسلام آباد
06:52
کابل
06:22
00:20 PS
قرآنی پښتنې دویمه برخه10
سامرا
05:17
اسلام آباد
07:17
کابل
06:47
00:30 PS
پيغمبر(ص) د علي(ع) له نظره11
سامرا
06:04
اسلام آباد
08:04
کابل
07:34
00:30 PS
د لمانځه فضیلت14
سامرا
06:38
اسلام آباد
08:38
کابل
08:08
00:18 PS
شرح دعای مکارم اخلاق12
سامرا
07:03
اسلام آباد
09:03
کابل
08:33
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:39
اسلام آباد
09:39
کابل
09:09
00:45 PS
د سوره ال عمران تفسير13 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
رڼې عقیدې31
سامرا
13:08
اسلام آباد
15:08
کابل
14:38
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 5
سامرا
13:23
اسلام آباد
15:23
کابل
14:53
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 72 برخه
سامرا
13:59
اسلام آباد
15:59
کابل
15:29
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه15
سامرا
14:35
اسلام آباد
16:35
کابل
16:05
00:22 PS
پسرلې (جوانان)11
سامرا
15:05
اسلام آباد
17:05
کابل
16:35
00:20 PS
د انسان کرامت5
سامرا
15:30
اسلام آباد
17:30
کابل
17:00
00:30 PS
د هدایت لار (پخش زنده)
سامرا
16:09
اسلام آباد
18:09
کابل
17:39
00:44 PS
ملغلرې50 برخه
سامرا
17:01
اسلام آباد
19:01
کابل
18:31
00:19 PS
اسلامی عقیدې38برخه
سامرا
17:22
اسلام آباد
19:22
کابل
18:52
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 1
سامرا
17:59
اسلام آباد
19:59
کابل
19:29
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير13 برخه
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
رڼې عقیدې31
سامرا
03:13
اسلام آباد
05:13
کابل
04:43
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 5
سامرا
03:28
اسلام آباد
05:28
کابل
04:58
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 72 برخه
سامرا
04:03
اسلام آباد
06:03
کابل
05:33
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه15
سامرا
04:39
اسلام آباد
06:39
کابل
06:09
00:22 PS
پسرلې (جوانان)11
سامرا
05:09
اسلام آباد
07:09
کابل
06:39
00:20 PS
د انسان کرامت5
سامرا
05:34
اسلام آباد
07:34
کابل
07:04
00:30 PS
د هدایت لار (پخش زنده)
سامرا
06:09
اسلام آباد
08:09
کابل
07:39
00:44 PS
ملغلرې50 برخه
سامرا
07:02
اسلام آباد
09:02
کابل
08:32
00:19 PS
اسلامی عقیدې38برخه
سامرا
07:22
اسلام آباد
09:22
کابل
08:52
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 1
سامرا
08:00
اسلام آباد
10:00
کابل
09:30
00:30 PS
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)11
سامرا
12:48
اسلام آباد
14:48
کابل
14:18
00:20 PS
رڼې عقیدې32
سامرا
13:17
اسلام آباد
15:17
کابل
14:47
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 6
سامرا
13:32
اسلام آباد
15:32
کابل
15:02
00:30 PS
د امام صادق(ع) فضائل 7
سامرا
14:08
اسلام آباد
16:08
کابل
15:38
00:20 PS
اسلامي ژوند23برخه
سامرا
14:34
اسلام آباد
16:34
کابل
16:04
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه6
سامرا
15:03
اسلام آباد
17:03
کابل
16:33
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)48 برخه
سامرا
15:39
اسلام آباد
17:39
کابل
17:09
00:20 PS
قرآنی مثالونه9
سامرا
16:39
اسلام آباد
18:39
کابل
18:09
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 2
سامرا
17:14
اسلام آباد
19:14
کابل
18:44
00:30 PS
د لمانځه فضیلت14
سامرا
17:46
اسلام آباد
19:46
کابل
19:16
00:18 PS
د معصومینو(ع) سیرت دویم پروګرام 11 برخه
سامرا
18:05
اسلام آباد
20:05
کابل
19:35
00:25 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)11
سامرا
02:46
اسلام آباد
04:46
کابل
04:16
00:20 PS
رڼې عقیدې32
سامرا
03:15
اسلام آباد
05:15
کابل
04:45
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 6
سامرا
03:30
اسلام آباد
05:30
کابل
05:00
00:30 PS
د امام صادق(ع) فضائل 7
سامرا
04:06
اسلام آباد
06:06
کابل
05:36
00:20 PS
اسلامي ژوند23برخه
سامرا
04:32
اسلام آباد
06:32
کابل
06:02
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه6
سامرا
05:01
اسلام آباد
07:01
کابل
06:31
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)48 برخه
سامرا
05:36
اسلام آباد
07:36
کابل
07:06
00:20 PS
قرآنی مثالونه9
سامرا
06:31
اسلام آباد
08:31
کابل
08:01
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 2
سامرا
07:06
اسلام آباد
09:06
کابل
08:36
00:30 PS
د لمانځه فضیلت14
سامرا
07:44
اسلام آباد
09:44
کابل
09:14
00:18 PS
د معصومینو(ع) سیرت دویم پروګرام 11 برخه
سامرا
08:04
اسلام آباد
10:04
کابل
09:34
00:25 PS
د سوره ال عمران تفسير15 برخه
سامرا
12:46
اسلام آباد
14:46
کابل
14:16
00:20 PS
رڼې عقیدې33
سامرا
13:14
اسلام آباد
15:14
کابل
14:44
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 7
سامرا
13:29
اسلام آباد
15:29
کابل
14:59
00:30 PS
پسرلې (جوانان)12
سامرا
14:04
اسلام آباد
16:04
کابل
15:34
00:20 PS
شرح دعای مکارم اخلاق11
سامرا
14:31
اسلام آباد
16:31
کابل
16:01
00:30 PS
پيغمبر(ص) د علي(ع) له نظره12
سامرا
15:17
اسلام آباد
17:17
کابل
16:47
00:30 PS
خوشحال ژوند36 برخه
سامرا
16:17
اسلام آباد
18:17
کابل
17:47
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 3
سامرا
16:55
اسلام آباد
18:55
کابل
18:25
00:30 PS
اسلامي آثار8 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير15 برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
رڼې عقیدې33
سامرا
03:13
اسلام آباد
05:13
کابل
04:43
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 7
سامرا
03:28
اسلام آباد
05:28
کابل
04:58
00:30 PS
پسرلې (جوانان)12
سامرا
04:04
اسلام آباد
06:04
کابل
05:34
00:20 PS
شرح دعای مکارم اخلاق11
سامرا
04:31
اسلام آباد
06:31
کابل
06:01
00:30 PS
پيغمبر(ص) د علي(ع) له نظره12
سامرا
05:16
اسلام آباد
07:16
کابل
06:46
00:30 PS
خوشحال ژوند36 برخه
سامرا
06:12
اسلام آباد
08:12
کابل
07:42
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 3
سامرا
06:50
اسلام آباد
08:50
کابل
08:20
00:30 PS
اسلامي آثار8 برخه
سامرا
07:53
اسلام آباد
09:53
کابل
09:23
00:30 PS
تفسیر سوره لقمان2
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
رڼې عقیدې34
سامرا
13:13
اسلام آباد
15:13
کابل
14:43
00:10 PS
د غم اوښکې 1439- 8
سامرا
13:32
اسلام آباد
15:32
کابل
15:02
00:30 PS
اسلامي ژوند22برخه
سامرا
14:09
اسلام آباد
16:09
کابل
15:39
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)46برخه
سامرا
14:38
اسلام آباد
16:38
کابل
16:08
00:20 PS
قرآنی پښتنې دویمه برخه11
سامرا
15:05
اسلام آباد
17:05
کابل
16:35
00:30 PS
اسلامي اخلاق 4 (د روح تربيت11
سامرا
15:42
اسلام آباد
17:42
کابل
17:12
00:20 PS
شرح زیارت جامعه کبیره3
سامرا
16:18
اسلام آباد
18:18
کابل
17:48
00:30 PS
امام زمان د فريقينو په روايتونو کښې11
سامرا
16:56
اسلام آباد
18:56
کابل
18:26
00:20 PS
قرآنی مثالونه10
سامرا
17:21
اسلام آباد
19:21
کابل
18:51
00:30 PS
د غم اوښکې 1440- 4
سامرا
17:58
اسلام آباد
19:58
کابل
19:28
00:30 PS
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah