ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان18
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 9برخه
سامرا
03:09
اسلام آباد
05:09
کابل
04:39
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه19برخه
سامرا
03:46
اسلام آباد
05:46
کابل
05:16
00:22 PS
د ژوند آداب6
سامرا
04:31
اسلام آباد
06:31
کابل
06:01
00:23 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 9 برخه
سامرا
04:55
اسلام آباد
06:55
کابل
06:25
00:15 PS
کورنیز اخلاق5 برخه
سامرا
05:14
اسلام آباد
07:14
کابل
06:44
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره19
سامرا
05:50
اسلام آباد
07:50
کابل
07:20
00:30 PS
د روژې شرعی حکمونه 1 برخه
سامرا
06:26
اسلام آباد
08:26
کابل
07:56
00:30 PS
د امام صادق(ع) فضائل 5
سامرا
06:57
اسلام آباد
08:57
کابل
08:27
00:20 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی22
سامرا
07:20
اسلام آباد
09:20
کابل
08:50
00:20 PS
د رحمت میاشت9 برخه
سامرا
07:51
اسلام آباد
09:51
کابل
09:21
00:30 PS
تفسیر سوره لقمان20 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 10برخه
سامرا
13:12
اسلام آباد
15:12
کابل
14:42
00:30 PS
ستر او پرده 26 برخه
سامرا
13:48
اسلام آباد
15:48
کابل
15:18
00:20 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه)10 برخه
سامرا
14:11
اسلام آباد
16:11
کابل
15:41
00:15 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)24برخه
سامرا
14:32
اسلام آباد
16:32
کابل
16:02
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 10 برخه
سامرا
15:07
اسلام آباد
17:07
کابل
16:37
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 2 برخه
سامرا
15:23
اسلام آباد
17:23
کابل
16:53
00:30 PS
ىولس امام (امام صادق ع)10برخه
سامرا
15:54
اسلام آباد
17:54
کابل
17:24
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې12برخه
سامرا
16:19
اسلام آباد
18:19
کابل
17:49
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې12برخه
سامرا
16:40
اسلام آباد
18:40
کابل
18:10
00:15 PS
د رحمت میاشت10 برخه
سامرا
17:00
اسلام آباد
19:00
کابل
18:30
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:43
اسلام آباد
19:43
کابل
19:13
00:45 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان20 برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 10برخه
سامرا
03:12
اسلام آباد
05:12
کابل
04:42
00:30 PS
ستر او پرده 26 برخه
سامرا
03:48
اسلام آباد
05:48
کابل
05:18
00:20 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه)10 برخه
سامرا
04:12
اسلام آباد
06:12
کابل
05:42
00:15 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)24برخه
سامرا
04:32
اسلام آباد
06:32
کابل
06:02
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 10 برخه
سامرا
05:07
اسلام آباد
07:07
کابل
06:37
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 2 برخه
سامرا
05:23
اسلام آباد
07:23
کابل
06:53
00:30 PS
ىولس امام (امام صادق ع)10برخه
سامرا
05:54
اسلام آباد
07:54
کابل
07:24
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې12برخه
سامرا
06:20
اسلام آباد
08:20
کابل
07:50
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې12برخه
سامرا
06:40
اسلام آباد
08:40
کابل
08:10
00:15 PS
د رحمت میاشت10 برخه
سامرا
07:00
اسلام آباد
09:00
کابل
08:30
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:39
اسلام آباد
09:39
کابل
09:09
00:45 PS
د سوره آل عمران تفسیر 29 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:19 PS
د رحمت میاشت1439-- 11برخه
سامرا
13:09
اسلام آباد
15:09
کابل
14:39
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه18برخه
سامرا
13:44
اسلام آباد
15:44
کابل
15:14
00:20 PS
د روژې شرعی حکمونه 3 برخه
سامرا
14:08
اسلام آباد
16:08
کابل
15:38
00:30 PS
خوشحال ژوند53 برخه
سامرا
14:42
اسلام آباد
16:42
کابل
16:12
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول11 برخه
سامرا
15:16
اسلام آباد
17:16
کابل
16:46
00:15 PS
شرح زیارت جامعه کبیره18برخه
سامرا
15:32
اسلام آباد
17:32
کابل
17:02
00:30 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 11 برخه
سامرا
16:07
اسلام آباد
18:07
کابل
17:37
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 4 برخه
سامرا
16:28
اسلام آباد
18:28
کابل
17:58
00:30 PS
د هدایت لار (تکرار پخش زنده)
سامرا
17:36
اسلام آباد
19:36
کابل
19:06
00:50 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره آل عمران تفسیر 29 برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:19 PS
د رحمت میاشت1439-- 11برخه
سامرا
03:07
اسلام آباد
05:07
کابل
04:37
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه18برخه
سامرا
03:43
اسلام آباد
05:43
کابل
05:13
00:20 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 11 برخه
سامرا
04:06
اسلام آباد
06:06
کابل
05:36
00:15 PS
خوشحال ژوند53 برخه
سامرا
04:25
اسلام آباد
06:25
کابل
05:55
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول11 برخه
سامرا
05:00
اسلام آباد
07:00
کابل
06:30
00:15 PS
شرح زیارت جامعه کبیره18برخه
سامرا
05:16
اسلام آباد
07:16
کابل
06:46
00:30 PS
د روژې شرعی حکمونه 3 برخه
سامرا
05:50
اسلام آباد
07:50
کابل
07:20
00:30 PS
د روژې شرعی حکمونه 4 برخه
سامرا
06:26
اسلام آباد
08:26
کابل
07:56
00:30 PS
د هدایت لار (تکرار پخش زنده)
سامرا
07:34
اسلام آباد
09:34
کابل
09:04
00:50 PS
د قران تفسیر (نذیر حسین)2 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 12برخه
سامرا
13:11
اسلام آباد
15:11
کابل
14:41
00:30 PS
شرعی حکمونه14
سامرا
13:44
اسلام آباد
15:44
کابل
15:14
00:32 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 12 برخه
سامرا
14:26
اسلام آباد
16:26
کابل
15:56
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 12 برخه
سامرا
14:45
اسلام آباد
16:45
کابل
16:15
00:30 PS
د بندګۍ میاشت1
سامرا
15:21
اسلام آباد
17:21
کابل
16:51
00:10 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 12 برخه
سامرا
15:36
اسلام آباد
17:36
کابل
17:06
00:15 PS
قرآنی پښتنې دریمه برخه11
سامرا
16:00
اسلام آباد
18:00
کابل
17:30
00:30 PS
قيامت او روځنې13
سامرا
16:37
اسلام آباد
18:37
کابل
18:07
00:18 PS
د رحمت میاشت12 برخه
سامرا
17:01
اسلام آباد
19:01
کابل
18:31
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:44
اسلام آباد
19:44
کابل
19:14
00:45 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د قران تفسیر (نذیر حسین)2 برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 12برخه
سامرا
03:11
اسلام آباد
05:11
کابل
04:41
00:30 PS
شرعی حکمونه14
سامرا
03:44
اسلام آباد
05:44
کابل
05:14
00:32 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 12 برخه
سامرا
04:26
اسلام آباد
06:26
کابل
05:56
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 12 برخه
سامرا
04:45
اسلام آباد
06:45
کابل
06:15
00:30 PS
د بندګۍ میاشت1
سامرا
05:21
اسلام آباد
07:21
کابل
06:51
00:10 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 12 برخه
سامرا
05:36
اسلام آباد
07:36
کابل
07:06
00:15 PS
قرآنی پښتنې دریمه برخه11
سامرا
06:00
اسلام آباد
08:00
کابل
07:30
00:30 PS
قيامت او روځنې13
سامرا
06:37
اسلام آباد
08:37
کابل
08:07
00:18 PS
د رحمت میاشت12 برخه
سامرا
07:01
اسلام آباد
09:01
کابل
08:31
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:40
اسلام آباد
09:40
کابل
09:10
00:45 PS
د سوره ال عمران تفسير30 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 13برخه
سامرا
13:09
اسلام آباد
15:09
کابل
14:39
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 17 برخه
سامرا
13:43
اسلام آباد
15:43
کابل
15:13
00:30 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 13 برخه
سامرا
14:18
اسلام آباد
16:18
کابل
15:48
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 13 برخه
سامرا
15:16
اسلام آباد
17:16
کابل
16:46
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 13 برخه
سامرا
15:51
اسلام آباد
17:51
کابل
17:21
00:15 PS
اسلامی عقیدې15 برخه
سامرا
16:10
اسلام آباد
18:10
کابل
17:40
00:30 PS
اهلبیت در شعر و ادب پشتو21
سامرا
16:41
اسلام آباد
18:41
کابل
18:11
00:20 PS
د رحمت میاشت13 برخه
سامرا
17:02
اسلام آباد
19:02
کابل
18:32
00:30 PS
د هدایت لار (پخش زنده)
سامرا
17:45
اسلام آباد
19:45
کابل
19:15
00:45 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير30 برخه
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
د رحمت میاشت1439-- 13برخه
سامرا
03:14
اسلام آباد
05:14
کابل
04:44
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 17 برخه
سامرا
03:47
اسلام آباد
05:47
کابل
05:17
00:30 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 13 برخه
سامرا
04:22
اسلام آباد
06:22
کابل
05:52
00:15 PS
د روژې شرعی حکمونه 13 برخه
سامرا
05:20
اسلام آباد
07:20
کابل
06:50
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 13 برخه
سامرا
05:56
اسلام آباد
07:56
کابل
07:26
00:15 PS
اسلامی عقیدې15 برخه
سامرا
06:14
اسلام آباد
08:14
کابل
07:44
00:30 PS
اهلبیت در شعر و ادب پشتو21
سامرا
06:45
اسلام آباد
08:45
کابل
08:15
00:20 PS
د رحمت میاشت13 برخه
سامرا
07:06
اسلام آباد
09:06
کابل
08:36
00:30 PS
د هدایت لار (پخش زنده)
سامرا
07:45
اسلام آباد
09:45
کابل
09:15
00:45 PS
د رحمت میاشت1439-- 14برخه
سامرا
12:48
اسلام آباد
14:48
کابل
14:18
00:30 PS
شرعی حکمونه14 برخه
سامرا
13:22
اسلام آباد
15:22
کابل
14:52
00:20 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 14 برخه
سامرا
13:49
اسلام آباد
15:49
کابل
15:19
00:15 PS
د بندګۍ میاشت2
سامرا
14:10
اسلام آباد
16:10
کابل
15:40
00:12 PS
د روژې شرعی حکمونه 14 برخه
سامرا
14:57
اسلام آباد
16:57
کابل
16:27
00:30 PS
د بندګۍ میاشت3
سامرا
15:34
اسلام آباد
17:34
کابل
17:04
00:12 PS
کورنیز اخلاق8 برخه
سامرا
15:51
اسلام آباد
17:51
کابل
17:21
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 14 برخه
سامرا
16:26
اسلام آباد
18:26
کابل
17:56
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې13 برخه
سامرا
17:03
اسلام آباد
19:03
کابل
18:33
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې13 برخه
سامرا
17:19
اسلام آباد
19:19
کابل
18:49
00:15 PS
د رحمت میاشت14
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د رحمت میاشت1439-- 14برخه
سامرا
02:46
اسلام آباد
04:46
کابل
04:16
00:30 PS
شرعی حکمونه14 برخه
سامرا
03:20
اسلام آباد
05:20
کابل
04:50
00:20 PS
د روژې ګلونه(د هرې ورځې د دعا شرحه) 14 برخه
سامرا
03:47
اسلام آباد
05:47
کابل
05:17
00:15 PS
د بندګۍ میاشت2
سامرا
04:08
اسلام آباد
06:08
کابل
05:38
00:12 PS
د روژې شرعی حکمونه 14 برخه
سامرا
04:55
اسلام آباد
06:55
کابل
06:25
00:30 PS
د بندګۍ میاشت3
سامرا
05:32
اسلام آباد
07:32
کابل
07:02
00:12 PS
کورنیز اخلاق8 برخه
سامرا
05:49
اسلام آباد
07:49
کابل
07:19
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 14 برخه
سامرا
06:24
اسلام آباد
08:24
کابل
07:54
00:15 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)24
سامرا
06:46
اسلام آباد
08:46
کابل
08:16
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې13 برخه
سامرا
07:15
اسلام آباد
09:15
کابل
08:45
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې13 برخه
سامرا
07:31
اسلام آباد
09:31
کابل
09:01
00:15 PS
د رحمت میاشت14
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
د سوره ال عمران تفسير31برخه
سامرا
12:46
اسلام آباد
14:46
کابل
14:16
00:20 PS
د رحمت میاشت1439--15برخه
سامرا
13:13
اسلام آباد
15:13
کابل
14:43
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 17.برخه
سامرا
14:13
اسلام آباد
16:13
کابل
15:43
00:30 PS
د روژې شرعی حکمونه 15 برخه
سامرا
14:49
اسلام آباد
16:49
کابل
16:19
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 15برخه
سامرا
15:58
اسلام آباد
17:58
کابل
17:28
00:15 PS
د بندګۍ میاشت4
سامرا
16:14
اسلام آباد
18:14
کابل
17:44
00:12 PS
خوشحال ژوند50 برخه
سامرا
16:29
اسلام آباد
18:29
کابل
17:59
00:30 PS
اسلامي آثار21 برخه
سامرا
17:06
اسلام آباد
19:06
کابل
18:36
00:30 PS
د رحمت میاشت15رخه
سامرا
17:52
اسلام آباد
19:52
کابل
19:22
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير31برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
د رحمت میاشت1439--15برخه
سامرا
03:12
اسلام آباد
05:12
کابل
04:42
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 17.برخه
سامرا
04:13
اسلام آباد
06:13
کابل
05:43
00:30 PS
د روژې شرعی حکمونه 15 برخه
سامرا
04:48
اسلام آباد
06:48
کابل
06:18
00:30 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 15برخه
سامرا
05:57
اسلام آباد
07:57
کابل
07:27
00:15 PS
د بندګۍ میاشت4
سامرا
06:13
اسلام آباد
08:13
کابل
07:43
00:12 PS
خوشحال ژوند50 برخه
سامرا
06:29
اسلام آباد
08:29
کابل
07:59
00:30 PS
اسلامي آثار21 برخه
سامرا
07:02
اسلام آباد
09:02
کابل
08:32
00:30 PS
د رحمت میاشت15رخه
سامرا
07:47
اسلام آباد
09:47
کابل
09:17
00:30 PS
تفسیر سوره لقمان19
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
د رحمت میاشت1439--16برخه
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه20برخه
سامرا
13:43
اسلام آباد
15:43
کابل
15:13
00:22 PS
د ژوند آداب7
سامرا
14:31
اسلام آباد
16:31
کابل
16:01
00:23 PS
د روژې حکمونه په لنډ ډول 16 برخه
سامرا
14:57
اسلام آباد
16:57
کابل
16:27
00:15 PS
کورنیز اخلاق6 برخه
سامرا
15:13
اسلام آباد
17:13
کابل
16:43
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره20
سامرا
15:53
اسلام آباد
17:53
کابل
17:23
00:30 PS
د روژې شرعی حکمونه 16 برخه
سامرا
16:30
اسلام آباد
18:30
کابل
18:00
00:30 PS
د بندګۍ میاشت5
سامرا
17:04
اسلام آباد
19:04
کابل
18:34
00:12 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی29
سامرا
17:21
اسلام آباد
19:21
کابل
18:51
00:20 PS
د رحمت میاشت16 برخه
سامرا
17:52
اسلام آباد
19:52
کابل
19:22
00:30 PS
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah