ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
قرآنی پلوشې (تفسیر سوره نور)6
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 12برخه
سامرا
03:11
اسلام آباد
05:11
کابل
04:41
00:30 PS
قرآنی مثالونه14
سامرا
03:51
اسلام آباد
05:51
کابل
05:21
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه او اتحاد8
سامرا
04:29
اسلام آباد
06:29
کابل
05:59
00:30 PS
د کربلا تاريخ12
سامرا
05:06
اسلام آباد
07:06
کابل
06:36
00:20 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 12 برخه
سامرا
05:33
اسلام آباد
07:33
کابل
07:03
00:30 PS
د حق لټون42
سامرا
06:10
اسلام آباد
08:10
کابل
07:40
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱--12 برخه
سامرا
06:54
اسلام آباد
08:54
کابل
08:24
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:32
اسلام آباد
09:32
کابل
09:02
00:50 PS
د سوره آل عمران تفسیر45 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:19 PS
حدیث عشق1440 - 13برخه
سامرا
13:13
اسلام آباد
15:13
کابل
14:43
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه34برخه
سامرا
13:49
اسلام آباد
15:49
کابل
15:19
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)27 برخه
سامرا
14:54
اسلام آباد
16:54
کابل
16:24
00:20 PS
شرح زیارت جامعه کبیره33برخه
سامرا
15:20
اسلام آباد
17:20
کابل
16:50
00:30 PS
د کربلا تاريخ13
سامرا
15:54
اسلام آباد
17:54
کابل
17:24
00:20 PS
اسلامي آثار11 برخه
سامرا
16:18
اسلام آباد
18:18
کابل
17:48
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 13 برخه
سامرا
16:58
اسلام آباد
18:58
کابل
18:28
00:30 PS
قرآنی مثالونه13
سامرا
17:29
اسلام آباد
19:29
کابل
18:59
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-13 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره آل عمران تفسیر45 برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:19 PS
حدیث عشق1440 - 13برخه
سامرا
03:11
اسلام آباد
05:11
کابل
04:41
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه34برخه
سامرا
03:48
اسلام آباد
05:48
کابل
05:18
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)27 برخه
سامرا
04:52
اسلام آباد
06:52
کابل
06:22
00:20 PS
شرح زیارت جامعه کبیره33برخه
سامرا
05:18
اسلام آباد
07:18
کابل
06:48
00:30 PS
د کربلا تاريخ13
سامرا
05:53
اسلام آباد
07:53
کابل
07:23
00:20 PS
اسلامي آثار11 برخه
سامرا
06:16
اسلام آباد
08:16
کابل
07:46
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 13 برخه
سامرا
06:53
اسلام آباد
08:53
کابل
08:23
00:30 PS
قرآنی مثالونه13
سامرا
07:24
اسلام آباد
09:24
کابل
08:54
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-13 برخه
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر)8
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 14برخه
سامرا
13:07
اسلام آباد
15:07
کابل
14:37
00:30 PS
مشاعره محرم۱
سامرا
13:42
اسلام آباد
15:42
کابل
15:12
00:45 PS
د زیارت ناحیې شرحه4
سامرا
14:33
اسلام آباد
16:33
کابل
16:03
00:20 PS
ملګرتیا او ملګري
سامرا
15:03
اسلام آباد
17:03
کابل
16:33
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه15 برخه
سامرا
15:38
اسلام آباد
17:38
کابل
17:08
00:32 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره14برخه
سامرا
16:14
اسلام آباد
18:14
کابل
17:44
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:35
اسلام آباد
19:35
کابل
19:05
00:55 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر)8
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 14برخه
سامرا
03:07
اسلام آباد
05:07
کابل
04:37
00:30 PS
مشاعره محرم۱
سامرا
03:42
اسلام آباد
05:42
کابل
05:12
00:45 PS
د زیارت ناحیې شرحه4
سامرا
04:33
اسلام آباد
06:33
کابل
06:03
00:20 PS
ملګرتیا او ملګري
سامرا
05:03
اسلام آباد
07:03
کابل
06:33
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه15 برخه
سامرا
05:38
اسلام آباد
07:38
کابل
07:08
00:32 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره14برخه
سامرا
06:14
اسلام آباد
08:14
کابل
07:44
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:27
اسلام آباد
09:27
کابل
08:57
00:55 PS
د سوره ال عمران تفسير48 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
حدیث عشق1440-15 برخه
سامرا
13:11
اسلام آباد
15:11
کابل
14:41
00:30 PS
مشاعره محرم2
سامرا
13:50
اسلام آباد
15:50
کابل
15:20
00:46 PS
د تاریخ پاڼه 33 برخه
سامرا
14:43
اسلام آباد
16:43
کابل
16:13
00:32 PS
د زیارت ناحیې شرحه5
سامرا
15:22
اسلام آباد
17:22
کابل
16:52
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه2
سامرا
16:04
اسلام آباد
18:04
کابل
17:34
00:20 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 15 برخه
سامرا
16:55
اسلام آباد
18:55
کابل
18:25
00:30 PS
د منتظرانو ذمې8
سامرا
17:26
اسلام آباد
19:26
کابل
18:56
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 15 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير48 برخه
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
حدیث عشق1440-15 برخه
سامرا
03:16
اسلام آباد
05:16
کابل
04:46
00:30 PS
مشاعره محرم2
سامرا
03:54
اسلام آباد
05:54
کابل
05:24
00:46 PS
د تاریخ پاڼه 33 برخه
سامرا
04:47
اسلام آباد
06:47
کابل
06:17
00:32 PS
د زیارت ناحیې شرحه5
سامرا
05:26
اسلام آباد
07:26
کابل
06:56
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه2
سامرا
06:08
اسلام آباد
08:08
کابل
07:38
00:20 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 15 برخه
سامرا
06:50
اسلام آباد
08:50
کابل
08:20
00:30 PS
د منتظرانو ذمې8
سامرا
07:21
اسلام آباد
09:21
کابل
08:51
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 15 برخه
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر9
سامرا
12:48
اسلام آباد
14:48
کابل
14:18
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 16برخه
سامرا
13:17
اسلام آباد
15:17
کابل
14:47
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه6
سامرا
14:03
اسلام آباد
16:03
کابل
15:33
00:30 PS
شرعی حکمونه29 برخه
سامرا
14:46
اسلام آباد
16:46
کابل
16:16
00:30 PS
دين او شريعت14 برخه
سامرا
15:24
اسلام آباد
17:24
کابل
16:54
00:20 PS
کورنیز اخلاق21 برخه
سامرا
15:51
اسلام آباد
17:51
کابل
17:21
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 16 برخه
سامرا
16:54
اسلام آباد
18:54
کابل
18:24
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه15 برخه
سامرا
17:28
اسلام آباد
19:28
کابل
18:58
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 16 برخه
سامرا
17:59
اسلام آباد
19:59
کابل
19:29
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر9
سامرا
02:46
اسلام آباد
04:46
کابل
04:16
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 16برخه
سامرا
03:15
اسلام آباد
05:15
کابل
04:45
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه6
سامرا
04:01
اسلام آباد
06:01
کابل
05:31
00:30 PS
شرعی حکمونه29 برخه
سامرا
04:43
اسلام آباد
06:43
کابل
06:13
00:30 PS
دين او شريعت14 برخه
سامرا
05:22
اسلام آباد
07:22
کابل
06:52
00:20 PS
کورنیز اخلاق21 برخه
سامرا
05:49
اسلام آباد
07:49
کابل
07:19
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 16 برخه
سامرا
06:50
اسلام آباد
08:50
کابل
08:20
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه15 برخه
سامرا
07:24
اسلام آباد
09:24
کابل
08:54
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 16 برخه
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
د سوره ال عمران تفسير49برخه
سامرا
12:46
اسلام آباد
14:46
کابل
14:16
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 17برخه
سامرا
13:22
اسلام آباد
15:22
کابل
14:52
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه7
سامرا
14:39
اسلام آباد
16:39
کابل
16:09
00:30 PS
د حق لټون 62
سامرا
15:49
اسلام آباد
17:49
کابل
17:19
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 17 برخه
سامرا
16:51
اسلام آباد
18:51
کابل
18:21
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 17 برخه
سامرا
17:26
اسلام آباد
19:26
کابل
18:56
00:30 PS
اسلامي آثار16 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير49برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 17برخه
سامرا
03:21
اسلام آباد
05:21
کابل
04:51
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه7
سامرا
04:38
اسلام آباد
06:38
کابل
06:08
00:30 PS
د حق لټون 62
سامرا
05:48
اسلام آباد
07:48
کابل
07:18
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 17 برخه
سامرا
06:46
اسلام آباد
08:46
کابل
08:16
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 17 برخه
سامرا
07:20
اسلام آباد
09:20
کابل
08:50
00:30 PS
اسلامي آثار16 برخه
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
قرآنی پلوشې (تفسیر سوره نور)5
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 18برخه
سامرا
13:15
اسلام آباد
15:15
کابل
14:45
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه36برخه
سامرا
13:53
اسلام آباد
15:53
کابل
15:23
00:22 PS
د کربلا ځلنده ستوری18
سامرا
14:27
اسلام آباد
16:27
کابل
15:57
00:30 PS
ملګرتیا او ملګري5
سامرا
15:06
اسلام آباد
17:06
کابل
16:36
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه8
سامرا
15:42
اسلام آباد
17:42
کابل
17:12
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره33
سامرا
16:55
اسلام آباد
18:55
کابل
18:25
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 18 برخه
سامرا
17:29
اسلام آباد
19:29
کابل
18:59
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 18 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
قرآنی پلوشې (تفسیر سوره نور)5
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 18برخه
سامرا
03:15
اسلام آباد
05:15
کابل
04:45
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه36برخه
سامرا
03:53
اسلام آباد
05:53
کابل
05:23
00:22 PS
د کربلا ځلنده ستوری18
سامرا
04:27
اسلام آباد
06:27
کابل
05:57
00:30 PS
ملګرتیا او ملګري5
سامرا
05:06
اسلام آباد
07:06
کابل
06:36
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه8
سامرا
05:42
اسلام آباد
07:42
کابل
07:12
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره33
سامرا
06:46
اسلام آباد
08:46
کابل
08:16
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 18 برخه
سامرا
07:21
اسلام آباد
09:21
کابل
08:51
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱-- 18 برخه
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
قرآنی پلوشې (تفسیر سوره نور)7
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
حدیث عشق1440 - 19برخه
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:30 PS
قرآنی مثالونه15
سامرا
13:44
اسلام آباد
15:44
کابل
15:14
00:30 PS
د زیارت ناحیې شرحه9
سامرا
14:19
اسلام آباد
16:19
کابل
15:49
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه او اتحاد9
سامرا
14:56
اسلام آباد
16:56
کابل
16:26
00:30 PS
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره 19 برخه
سامرا
15:31
اسلام آباد
17:31
کابل
17:01
00:30 PS
د حق لټون43
سامرا
16:06
اسلام آباد
18:06
کابل
17:36
00:30 PS
حدیث عشق ۱۴۴۱--19 برخه
سامرا
16:56
اسلام آباد
18:56
کابل
18:26
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:35
اسلام آباد
19:35
کابل
19:05
00:55 PS
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah