ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان10
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
چراغ هدایت (ولادت امام علی علیه السلام)
سامرا
03:09
اسلام آباد
05:09
کابل
04:39
00:30 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه11
سامرا
03:44
اسلام آباد
05:44
کابل
05:14
00:22 PS
شرح دعای مکارم اخلاق21
سامرا
04:13
اسلام آباد
06:13
کابل
05:43
00:30 PS
د امام علی علیه السلام د زوکړې مشاعره
سامرا
04:48
اسلام آباد
06:48
کابل
06:18
00:39 PS
قرآنی پښتنې دویمه برخه3
سامرا
05:31
اسلام آباد
07:31
کابل
07:01
00:30 PS
ىولس امام (امام باقر ع)3
سامرا
06:03
اسلام آباد
08:03
کابل
07:33
00:20 PS
شرح زیارت جامعه کبیره11
سامرا
06:29
اسلام آباد
08:29
کابل
07:59
00:30 PS
اسلامي اخلاق 2
سامرا
07:05
اسلام آباد
09:05
کابل
08:35
00:20 PS
چراغ هدایت (ولادت امام علی علیه السلام)
سامرا
07:34
اسلام آباد
09:34
کابل
09:04
00:30 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی17
سامرا
08:10
اسلام آباد
10:10
کابل
09:40
00:20 PS
تفسیر سوره لقمان12
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
ستر او پرده 18 برخه
سامرا
13:14
اسلام آباد
15:14
کابل
14:44
00:20 PS
د اهلبیتو مینه وال(مصاحبه زواران به مناسبت ولادت امام علی)1
سامرا
13:44
اسلام آباد
15:44
کابل
15:14
00:18 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)16
سامرا
14:08
اسلام آباد
16:08
کابل
15:38
00:30 PS
عبادات (خمس)6
سامرا
14:46
اسلام آباد
16:46
کابل
16:16
00:30 PS
ملغلرې 55 برخه
سامرا
15:22
اسلام آباد
17:22
کابل
16:52
00:20 PS
ىولس امام (امام صادق ع)4
سامرا
15:53
اسلام آباد
17:53
کابل
17:23
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې4
سامرا
16:22
اسلام آباد
18:22
کابل
17:52
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې4
سامرا
16:38
اسلام آباد
18:38
کابل
18:08
00:15 PS
د امام علی علیه السلام د زوکړې مشاعره
سامرا
17:04
اسلام آباد
19:04
کابل
18:34
00:39 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:44
اسلام آباد
19:44
کابل
19:14
00:45 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان12
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
ستر او پرده 18 برخه
سامرا
03:15
اسلام آباد
05:15
کابل
04:45
00:20 PS
د اهلبیتو مینه وال(مصاحبه زواران به مناسبت ولادت امام علی)1
سامرا
03:44
اسلام آباد
05:44
کابل
05:14
00:18 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)16
سامرا
04:09
اسلام آباد
06:09
کابل
05:39
00:30 PS
عبادات (خمس)6
سامرا
04:46
اسلام آباد
06:46
کابل
06:16
00:30 PS
ملغلرې 55 برخه
سامرا
05:22
اسلام آباد
07:22
کابل
06:52
00:20 PS
ىولس امام (امام صادق ع)4
سامرا
05:53
اسلام آباد
07:53
کابل
07:23
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې4
سامرا
06:22
اسلام آباد
08:22
کابل
07:52
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې4
سامرا
06:39
اسلام آباد
08:39
کابل
08:09
00:15 PS
د امام علی علیه السلام د زوکړې مشاعره
سامرا
07:00
اسلام آباد
09:00
کابل
08:30
00:39 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:45
اسلام آباد
09:45
کابل
09:15
00:45 PS
د سوره آل عمران تفسیر 22 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:19 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه11برخه
سامرا
13:15
اسلام آباد
15:15
کابل
14:45
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)07 برخه
سامرا
13:43
اسلام آباد
15:43
کابل
15:13
00:20 PS
خوشحال ژوند45 برخه
سامرا
14:12
اسلام آباد
16:12
کابل
15:42
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره12برخه
سامرا
14:53
اسلام آباد
16:53
کابل
16:23
00:30 PS
امام زمان د فريقينو په روايتونو کښې18
سامرا
15:35
اسلام آباد
17:35
کابل
17:05
00:20 PS
اهلبیت په پښتو ادب کې18
سامرا
16:04
اسلام آباد
18:04
کابل
17:34
00:20 PS
د هدایت لار (تکرار پخش زنده)
سامرا
17:03
اسلام آباد
19:03
کابل
18:33
00:50 PS
اسلامي آثار16 برخه
سامرا
17:59
اسلام آباد
19:59
کابل
19:29
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره آل عمران تفسیر 22 برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:19 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه11برخه
سامرا
03:13
اسلام آباد
05:13
کابل
04:43
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)07 برخه
سامرا
03:41
اسلام آباد
05:41
کابل
05:11
00:20 PS
خوشحال ژوند45 برخه
سامرا
04:10
اسلام آباد
06:10
کابل
05:40
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره12برخه
سامرا
04:51
اسلام آباد
06:51
کابل
06:21
00:30 PS
امام زمان د فريقينو په روايتونو کښې18
سامرا
05:33
اسلام آباد
07:33
کابل
07:03
00:20 PS
اهلبیت په پښتو ادب کې18
سامرا
06:02
اسلام آباد
08:02
کابل
07:32
00:20 PS
د هدایت لار (تکرار پخش زنده)
سامرا
06:57
اسلام آباد
08:57
کابل
08:27
00:50 PS
اسلامي آثار16 برخه
سامرا
07:53
اسلام آباد
09:53
کابل
09:23
00:30 PS
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)5
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
چراغ هدایت (وفات بی بی زینب سلام الله علیها)
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:30 PS
شرعی حکمونه6
سامرا
13:47
اسلام آباد
15:47
کابل
15:17
00:32 PS
نقش اخلاق در سیره اهلبیت ع8
سامرا
14:24
اسلام آباد
16:24
کابل
15:54
00:20 PS
مهدویت6
سامرا
14:49
اسلام آباد
16:49
کابل
16:19
00:30 PS
اصول دین توحید5 برخه
سامرا
15:24
اسلام آباد
17:24
کابل
16:54
00:25 PS
قرآنی پښتنې دریمه برخه3
سامرا
15:56
اسلام آباد
17:56
کابل
17:26
00:30 PS
قيامت او روځنې5
سامرا
16:31
اسلام آباد
18:31
کابل
18:01
00:18 PS
چراغ هدایت (وفات بی بی زینب سلام الله علیها)
سامرا
17:03
اسلام آباد
19:03
کابل
18:33
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:35
اسلام آباد
19:35
کابل
19:05
00:55 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)5
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
چراغ هدایت (وفات بی بی زینب سلام الله علیها)
سامرا
03:10
اسلام آباد
05:10
کابل
04:40
00:30 PS
شرعی حکمونه6
سامرا
03:47
اسلام آباد
05:47
کابل
05:17
00:32 PS
نقش اخلاق در سیره اهلبیت ع8
سامرا
04:24
اسلام آباد
06:24
کابل
05:54
00:20 PS
مهدویت6
سامرا
04:49
اسلام آباد
06:49
کابل
06:19
00:30 PS
اصول دین توحید5 برخه
سامرا
05:24
اسلام آباد
07:24
کابل
06:54
00:25 PS
قرآنی پښتنې دریمه برخه3
سامرا
05:56
اسلام آباد
07:56
کابل
07:26
00:30 PS
قيامت او روځنې5
سامرا
06:31
اسلام آباد
08:31
کابل
08:01
00:18 PS
چراغ هدایت (وفات بی بی زینب سلام الله علیها)
سامرا
06:55
اسلام آباد
08:55
کابل
08:25
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:29
اسلام آباد
09:29
کابل
08:59
00:55 PS
د سوره ال عمران تفسير22 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
ىولس امام (امام باقر ع)4
سامرا
13:08
اسلام آباد
15:08
کابل
14:38
00:20 PS
د تاریخ پاڼه 09 برخه
سامرا
13:37
اسلام آباد
15:37
کابل
15:07
00:30 PS
د انسان کرامت14
سامرا
14:40
اسلام آباد
16:40
کابل
16:10
00:30 PS
ملغلرې59 برخه
سامرا
15:19
اسلام آباد
17:19
کابل
16:49
00:19 PS
اسلامی عقیدې8 برخه
سامرا
15:50
اسلام آباد
17:50
کابل
17:20
00:30 PS
قرآن او تبلیغ7
سامرا
16:30
اسلام آباد
18:30
کابل
18:00
00:20 PS
د هدایت لار (پخش زنده)
سامرا
17:00
اسلام آباد
19:00
کابل
18:30
00:50 PS
اهلبیت در شعر و ادب پشتو15
سامرا
17:56
اسلام آباد
19:56
کابل
19:26
00:20 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير22 برخه
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
ىولس امام (امام باقر ع)4
سامرا
03:12
اسلام آباد
05:12
کابل
04:42
00:20 PS
د تاریخ پاڼه 09 برخه
سامرا
03:41
اسلام آباد
05:41
کابل
05:11
00:30 PS
د انسان کرامت14
سامرا
04:44
اسلام آباد
06:44
کابل
06:14
00:30 PS
ملغلرې59 برخه
سامرا
05:23
اسلام آباد
07:23
کابل
06:53
00:19 PS
اسلامی عقیدې8 برخه
سامرا
05:55
اسلام آباد
07:55
کابل
07:25
00:30 PS
قرآن او تبلیغ7
سامرا
06:34
اسلام آباد
08:34
کابل
08:04
00:20 PS
د هدایت لار (پخش زنده)
سامرا
07:00
اسلام آباد
09:00
کابل
08:30
00:50 PS
اهلبیت در شعر و ادب پشتو15
سامرا
07:56
اسلام آباد
09:56
کابل
09:26
00:20 PS
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)6
سامرا
12:48
اسلام آباد
14:48
کابل
14:18
00:20 PS
شرعی حکمونه7
سامرا
13:13
اسلام آباد
15:13
کابل
14:43
00:32 PS
نقش اخلاق در سیره اهلبیت ع 9
سامرا
13:51
اسلام آباد
15:51
کابل
15:21
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقون15
سامرا
14:50
اسلام آباد
16:50
کابل
16:20
00:20 PS
قرآنی مثالونه18
سامرا
15:52
اسلام آباد
17:52
کابل
17:22
00:30 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)17
سامرا
16:26
اسلام آباد
18:26
کابل
17:56
00:30 PS
عقیدتي پوښتنې5
سامرا
17:14
اسلام آباد
19:14
کابل
18:44
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې5
سامرا
17:30
اسلام آباد
19:30
کابل
19:00
00:15 PS
اخلاق اسلامی څلورم پروګرام 3
سامرا
17:55
اسلام آباد
19:55
کابل
19:25
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د قرآن مجید تفسیر(تفسیر سوره حجرات)6
سامرا
02:46
اسلام آباد
04:46
کابل
04:16
00:20 PS
شرعی حکمونه7
سامرا
03:11
اسلام آباد
05:11
کابل
04:41
00:32 PS
نقش اخلاق در سیره اهلبیت ع 9
سامرا
03:49
اسلام آباد
05:49
کابل
05:19
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقون15
سامرا
04:48
اسلام آباد
06:48
کابل
06:18
00:20 PS
قرآنی مثالونه18
سامرا
05:50
اسلام آباد
07:50
کابل
07:20
00:30 PS
دولس امامان (امام علی علیه السلام)17
سامرا
06:29
اسلام آباد
08:29
کابل
07:59
00:30 PS
عقیدتي پوښتنې5
سامرا
07:13
اسلام آباد
09:13
کابل
08:43
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې5
سامرا
07:30
اسلام آباد
09:30
کابل
09:00
00:15 PS
اخلاق اسلامی څلورم پروګرام 3
سامرا
07:54
اسلام آباد
09:54
کابل
09:24
00:30 PS
د سوره ال عمران تفسير23 برخه
سامرا
12:46
اسلام آباد
14:46
کابل
14:16
00:20 PS
مهدویت6
سامرا
13:37
اسلام آباد
15:37
کابل
15:07
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 09 برخه
سامرا
14:13
اسلام آباد
16:13
کابل
15:43
00:30 PS
اسلامی عقیدې9 برخه
سامرا
15:25
اسلام آباد
17:25
کابل
16:55
00:30 PS
ىولس امام (امام صادق ع)5
سامرا
15:59
اسلام آباد
17:59
کابل
17:29
00:20 PS
خوشحال ژوند45 برخه
سامرا
16:23
اسلام آباد
18:23
کابل
17:53
00:30 PS
قرآن او تبلیغ7
سامرا
17:13
اسلام آباد
19:13
کابل
18:43
00:20 PS
اسلامي آثار16 برخه
سامرا
17:41
اسلام آباد
19:41
کابل
19:11
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير23 برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
مهدویت6
سامرا
03:37
اسلام آباد
05:37
کابل
05:07
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 09 برخه
سامرا
04:12
اسلام آباد
06:12
کابل
05:42
00:30 PS
اسلامی عقیدې9 برخه
سامرا
05:24
اسلام آباد
07:24
کابل
06:54
00:30 PS
ىولس امام (امام صادق ع)5
سامرا
05:58
اسلام آباد
07:58
کابل
07:28
00:20 PS
خوشحال ژوند45 برخه
سامرا
06:23
اسلام آباد
08:23
کابل
07:53
00:30 PS
قرآن او تبلیغ7
سامرا
07:09
اسلام آباد
09:09
کابل
08:39
00:20 PS
اسلامي آثار16 برخه
سامرا
07:36
اسلام آباد
09:36
کابل
09:06
00:30 PS
تفسیر سوره لقمان12
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه12
سامرا
13:17
اسلام آباد
15:17
کابل
14:47
00:22 PS
شرح دعای مکارم اخلاق22
سامرا
13:49
اسلام آباد
15:49
کابل
15:19
00:30 PS
قرآنی پښتنې دویمه برخه4
سامرا
14:30
اسلام آباد
16:30
کابل
16:00
00:30 PS
ىولس امام (امام باقر ع)4
سامرا
15:12
اسلام آباد
17:12
کابل
16:42
00:20 PS
شرح زیارت جامعه کبیره14
سامرا
15:41
اسلام آباد
17:41
کابل
17:11
00:30 PS
زیارت جامعه کبیره
سامرا
16:20
اسلام آباد
18:20
کابل
17:50
00:20 PS
اسلامي اخلاق 3
سامرا
17:17
اسلام آباد
19:17
کابل
18:47
00:20 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی18
سامرا
17:48
اسلام آباد
19:48
کابل
19:18
00:20 PS
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah