ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير40 برخه
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
د تاریخ پاڼه 24 برخه
سامرا
03:17
اسلام آباد
05:17
کابل
04:47
00:32 PS
شرح زيارت امين الله 18
سامرا
04:01
اسلام آباد
06:01
کابل
05:31
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه6
سامرا
04:41
اسلام آباد
06:41
کابل
06:11
00:20 PS
د منتظرانو ذمې2
سامرا
05:12
اسلام آباد
07:12
کابل
06:42
00:30 PS
ملغلرې9برخه
سامرا
05:50
اسلام آباد
07:50
کابل
07:20
00:22 PS
اسلامی عقیدې21 برخه
سامرا
06:25
اسلام آباد
08:25
کابل
07:55
00:30 PS
اهلبیت در شعر و ادب پشتو36
سامرا
08:05
اسلام آباد
10:05
کابل
09:35
00:20 PS
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر) 6
سامرا
12:48
اسلام آباد
14:48
کابل
14:18
00:20 PS
نقش اخلاق در سیره اهلبیت ع 20 برخه
سامرا
13:14
اسلام آباد
15:14
کابل
14:44
00:30 PS
شرعی حکمونه21 برخه
سامرا
13:49
اسلام آباد
15:49
کابل
15:19
00:30 PS
دين او شريعت10 برخه
سامرا
14:25
اسلام آباد
16:25
کابل
15:55
00:20 PS
د ژوند آداب12 برخه
سامرا
14:50
اسلام آباد
16:50
کابل
16:20
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقون27 برخه
سامرا
15:52
اسلام آباد
17:52
کابل
17:22
00:20 PS
کورنیز اخلاق15 برخه
سامرا
16:19
اسلام آباد
18:19
کابل
17:49
00:30 PS
عقیدتي پوښتنې17 برخه
سامرا
17:21
اسلام آباد
19:21
کابل
18:51
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې17 برخه
سامرا
17:38
اسلام آباد
19:38
کابل
19:08
00:15 PS
د پیغمبر د وضو طریقه9 برخه
سامرا
18:00
اسلام آباد
20:00
کابل
19:30
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر) 6
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
نقش اخلاق در سیره اهلبیت ع 20 برخه
سامرا
03:14
اسلام آباد
05:14
کابل
04:44
00:30 PS
شرعی حکمونه21 برخه
سامرا
03:49
اسلام آباد
05:49
کابل
05:19
00:30 PS
دين او شريعت10 برخه
سامرا
04:25
اسلام آباد
06:25
کابل
05:55
00:20 PS
د ژوند آداب12 برخه
سامرا
04:50
اسلام آباد
06:50
کابل
06:20
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقون27 برخه
سامرا
05:52
اسلام آباد
07:52
کابل
07:22
00:20 PS
کورنیز اخلاق15 برخه
سامرا
06:19
اسلام آباد
08:19
کابل
07:49
00:30 PS
عقیدتي پوښتنې17 برخه
سامرا
07:20
اسلام آباد
09:20
کابل
08:50
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې17 برخه
سامرا
07:36
اسلام آباد
09:36
کابل
09:06
00:15 PS
د پیغمبر د وضو طریقه9 برخه
سامرا
07:55
اسلام آباد
09:55
کابل
09:25
00:30 PS
د سوره ال عمران تفسير39برخه
سامرا
12:46
اسلام آباد
14:46
کابل
14:16
00:20 PS
مهدویت17 برخه
سامرا
13:44
اسلام آباد
15:44
کابل
15:14
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 25.برخه
سامرا
14:19
اسلام آباد
16:19
کابل
15:49
00:30 PS
ناروا تهمتونه او اتحاد6
سامرا
15:01
اسلام آباد
17:01
کابل
16:31
00:20 PS
اسلامی عقیدې20 برخه
سامرا
15:32
اسلام آباد
17:32
کابل
17:02
00:30 PS
خوشحال ژوند55 برخه
سامرا
16:45
اسلام آباد
18:45
کابل
18:15
00:30 PS
د حق لټون 51
سامرا
17:23
اسلام آباد
19:23
کابل
18:53
00:30 PS
اسلامي آثار9 برخه
سامرا
17:59
اسلام آباد
19:59
کابل
19:29
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير39برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
مهدویت17 برخه
سامرا
03:44
اسلام آباد
05:44
کابل
05:14
00:30 PS
د تاریخ پاڼه 25.برخه
سامرا
04:19
اسلام آباد
06:19
کابل
05:49
00:30 PS
ناروا تهمتونه او اتحاد6
سامرا
05:01
اسلام آباد
07:01
کابل
06:31
00:20 PS
اسلامی عقیدې20 برخه
سامرا
05:32
اسلام آباد
07:32
کابل
07:02
00:30 PS
خوشحال ژوند55 برخه
سامرا
06:44
اسلام آباد
08:44
کابل
08:14
00:30 PS
د حق لټون 51
سامرا
07:23
اسلام آباد
09:23
کابل
08:53
00:30 PS
اسلامي آثار9 برخه
سامرا
07:59
اسلام آباد
09:59
کابل
09:29
00:30 PS
تفسیر سوره لقمان27
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه27برخه
سامرا
13:12
اسلام آباد
15:12
کابل
14:42
00:22 PS
د ژوند آداب15
سامرا
14:20
اسلام آباد
16:20
کابل
15:50
00:23 PS
کورنیز اخلاق12 برخه
سامرا
14:53
اسلام آباد
16:53
کابل
16:23
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره27
سامرا
15:30
اسلام آباد
17:30
کابل
17:00
00:30 PS
اسلامي اخلاق12
سامرا
16:05
اسلام آباد
18:05
کابل
17:35
00:20 PS
زیارت جامعه کبیره 2
سامرا
16:32
اسلام آباد
18:32
کابل
18:02
00:18 PS
د امام صادق(ع) فضائل 13
سامرا
16:56
اسلام آباد
18:56
کابل
18:26
00:20 PS
د منتظرانو ذمې1
سامرا
17:24
اسلام آباد
19:24
کابل
18:54
00:30 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی36
سامرا
18:10
اسلام آباد
20:10
کابل
19:40
00:20 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان27
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه27برخه
سامرا
03:12
اسلام آباد
05:12
کابل
04:42
00:22 PS
د ژوند آداب15
سامرا
04:20
اسلام آباد
06:20
کابل
05:50
00:23 PS
کورنیز اخلاق12 برخه
سامرا
04:53
اسلام آباد
06:53
کابل
06:23
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره27
سامرا
05:30
اسلام آباد
07:30
کابل
07:00
00:30 PS
اسلامي اخلاق12
سامرا
06:05
اسلام آباد
08:05
کابل
07:35
00:20 PS
زیارت جامعه کبیره 2
سامرا
06:32
اسلام آباد
08:32
کابل
08:02
00:18 PS
د امام صادق(ع) فضائل 13
سامرا
06:56
اسلام آباد
08:56
کابل
08:26
00:20 PS
د منتظرانو ذمې1
سامرا
07:24
اسلام آباد
09:24
کابل
08:54
00:30 PS
اهلبیت په پښتو ادب کی36
سامرا
08:05
اسلام آباد
10:05
کابل
09:35
00:20 PS
تفسیر سوره لقمان29 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:20 PS
ستر او پرده 35 برخه
سامرا
13:13
اسلام آباد
15:13
کابل
14:43
00:20 PS
اسلامي کيسې134 برخه
سامرا
13:40
اسلام آباد
15:40
کابل
15:10
00:23 PS
قرآنی مثالونه5
سامرا
14:11
اسلام آباد
16:11
کابل
15:41
00:30 PS
عبادات (خمس)20برخه
سامرا
14:53
اسلام آباد
16:53
کابل
16:23
00:30 PS
ملغلرې 7 برخه
سامرا
15:36
اسلام آباد
17:36
کابل
17:06
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې19برخه
سامرا
16:06
اسلام آباد
18:06
کابل
17:36
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې19برخه
سامرا
16:22
اسلام آباد
18:22
کابل
17:52
00:15 PS
د حق لټون33
سامرا
16:47
اسلام آباد
18:47
کابل
18:17
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:36
اسلام آباد
19:36
کابل
19:06
00:50 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
تفسیر سوره لقمان29 برخه
سامرا
02:45
اسلام آباد
04:45
کابل
04:15
00:20 PS
ستر او پرده 35 برخه
سامرا
03:13
اسلام آباد
05:13
کابل
04:43
00:20 PS
اسلامي کيسې134 برخه
سامرا
03:40
اسلام آباد
05:40
کابل
05:10
00:23 PS
قرآنی مثالونه5
سامرا
04:11
اسلام آباد
06:11
کابل
05:41
00:30 PS
عبادات (خمس)20برخه
سامرا
04:53
اسلام آباد
06:53
کابل
06:23
00:30 PS
ملغلرې 7 برخه
سامرا
05:37
اسلام آباد
07:37
کابل
07:07
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې19برخه
سامرا
06:06
اسلام آباد
08:06
کابل
07:36
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې19برخه
سامرا
06:23
اسلام آباد
08:23
کابل
07:53
00:15 PS
د حق لټون33
سامرا
06:48
اسلام آباد
08:48
کابل
08:18
00:30 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:35
اسلام آباد
09:35
کابل
09:05
00:50 PS
د سوره آل عمران تفسیر 36 برخه
سامرا
12:45
اسلام آباد
14:45
کابل
14:15
00:19 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه25برخه
سامرا
13:18
اسلام آباد
15:18
کابل
14:48
00:20 PS
اسلامي کيسې10 برخه
سامرا
13:50
اسلام آباد
15:50
کابل
15:20
00:23 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)17 برخه
سامرا
14:22
اسلام آباد
16:22
کابل
15:52
00:20 PS
خوشحال ژوند60 برخه
سامرا
14:54
اسلام آباد
16:54
کابل
16:24
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره25برخه
سامرا
15:35
اسلام آباد
17:35
کابل
17:05
00:30 PS
دين او شريعت9 برخه
سامرا
16:15
اسلام آباد
18:15
کابل
17:45
00:20 PS
اهلبیت په پښتو ادب کې36
سامرا
16:53
اسلام آباد
18:53
کابل
18:23
00:20 PS
اسلامي آثار4 برخه
سامرا
17:23
اسلام آباد
19:23
کابل
18:53
00:30 PS
قرآنی مثالونه5
سامرا
17:59
اسلام آباد
19:59
کابل
19:29
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره آل عمران تفسیر 36 برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:19 PS
د ښځې او میړه په یو بل حقونه25برخه
سامرا
03:17
اسلام آباد
05:17
کابل
04:47
00:20 PS
اسلامي کيسې10 برخه
سامرا
03:49
اسلام آباد
05:49
کابل
05:19
00:23 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)17 برخه
سامرا
04:20
اسلام آباد
06:20
کابل
05:50
00:20 PS
خوشحال ژوند60 برخه
سامرا
04:52
اسلام آباد
06:52
کابل
06:22
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره25برخه
سامرا
05:33
اسلام آباد
07:33
کابل
07:03
00:30 PS
دين او شريعت9 برخه
سامرا
06:13
اسلام آباد
08:13
کابل
07:43
00:20 PS
اهلبیت په پښتو ادب کې36
سامرا
06:52
اسلام آباد
08:52
کابل
08:22
00:20 PS
اسلامي آثار4 برخه
سامرا
07:22
اسلام آباد
09:22
کابل
08:52
00:30 PS
قرآنی مثالونه5
سامرا
07:59
اسلام آباد
09:59
کابل
09:29
00:30 PS
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر) 5
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
شرعی حکمونه20
سامرا
13:12
اسلام آباد
15:12
کابل
14:42
00:32 PS
مهدویت18
سامرا
14:02
اسلام آباد
16:02
کابل
15:32
00:30 PS
قيامت او روځنې17
سامرا
14:42
اسلام آباد
16:42
کابل
16:12
00:30 PS
اصول دین توحید17 برخه
سامرا
15:23
اسلام آباد
17:23
کابل
16:53
00:25 PS
قرآنی پوښتنې7
سامرا
16:00
اسلام آباد
18:00
کابل
17:30
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه10 برخه
سامرا
16:41
اسلام آباد
18:41
کابل
18:11
00:32 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:36
اسلام آباد
19:36
کابل
19:06
00:50 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
قرآنی پلوشې (د سوره حمد تفسیر) 5
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
شرعی حکمونه20
سامرا
03:12
اسلام آباد
05:12
کابل
04:42
00:32 PS
مهدویت18
سامرا
04:02
اسلام آباد
06:02
کابل
05:32
00:30 PS
قيامت او روځنې17
سامرا
04:42
اسلام آباد
06:42
کابل
06:12
00:30 PS
اصول دین توحید17 برخه
سامرا
05:23
اسلام آباد
07:23
کابل
06:53
00:25 PS
قرآنی پوښتنې7
سامرا
06:00
اسلام آباد
08:00
کابل
07:30
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه10 برخه
سامرا
06:40
اسلام آباد
08:40
کابل
08:10
00:32 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:34
اسلام آباد
09:34
کابل
09:04
00:50 PS
د سوره ال عمران تفسير41 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
د تاریخ پاڼه 25 برخه
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:32 PS
شرح زيارت امين الله 19
سامرا
13:54
اسلام آباد
15:54
کابل
15:24
00:30 PS
په شیعو ناروا تهمتونه7
سامرا
14:31
اسلام آباد
16:31
کابل
16:01
00:20 PS
د منتظرانو ذمې1
سامرا
15:01
اسلام آباد
17:01
کابل
16:31
00:30 PS
ملغلرې10 برخه
سامرا
15:39
اسلام آباد
17:39
کابل
17:09
00:22 PS
اسلامی عقیدې22 برخه
سامرا
16:14
اسلام آباد
18:14
کابل
17:44
00:30 PS
اهلبیت د پښتو په شعر او ادب کښې (دویمه لړۍ)1
سامرا
16:52
اسلام آباد
18:52
کابل
18:22
00:20 PS
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah