ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير57برخه
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
د امام علی ځانګړتیاوې 3
سامرا
03:11
اسلام آباد
05:11
کابل
04:41
00:20 PS
اسلامي کيسې20 برخه
سامرا
03:32
اسلام آباد
05:32
کابل
05:02
00:20 PS
ملغلرې (د حضرت علی ع سیاسی پیغام)33 برخه
سامرا
04:03
اسلام آباد
06:03
کابل
05:33
00:20 PS
خوشحال ژوند43 برخه
سامرا
04:31
اسلام آباد
06:31
کابل
06:01
00:30 PS
شرح زیارت جامعه کبیره40برخه
سامرا
05:11
اسلام آباد
07:11
کابل
06:41
00:30 PS
د پيغمبر(ص) او امام صادق(ع) زوکړه2
سامرا
05:47
اسلام آباد
07:47
کابل
07:17
00:30 PS
اهلبیت ع د پښتو په شعر او ادب کښې2
سامرا
06:24
اسلام آباد
08:24
کابل
07:54
00:30 PS
اسلامي آثار17 برخه
سامرا
07:05
اسلام آباد
09:05
کابل
08:35
00:30 PS
ولادت پيامبر اکرم ص و امام صادق ع 6
سامرا
07:43
اسلام آباد
09:43
کابل
09:13
00:30 PS
د سوره فرقان تفسير2
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
شرعی حکمونه37
سامرا
13:11
اسلام آباد
15:11
کابل
14:41
00:32 PS
د انسان کرامت1
سامرا
13:51
اسلام آباد
15:51
کابل
15:21
00:20 PS
اصول دین توحید26 برخه
سامرا
14:19
اسلام آباد
16:19
کابل
15:49
00:25 PS
ملګرتیا او ملګري9
سامرا
14:55
اسلام آباد
16:55
کابل
16:25
00:30 PS
قيامت او روځنې24
سامرا
15:52
اسلام آباد
17:52
کابل
17:22
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه22 برخه
سامرا
16:32
اسلام آباد
18:32
کابل
18:02
00:32 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
17:11
اسلام آباد
19:11
کابل
18:41
01:14 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره فرقان تفسير2
سامرا
02:44
اسلام آباد
04:44
کابل
04:14
00:20 PS
شرعی حکمونه37
سامرا
03:11
اسلام آباد
05:11
کابل
04:41
00:32 PS
د انسان کرامت1
سامرا
03:51
اسلام آباد
05:51
کابل
05:21
00:20 PS
اصول دین توحید26 برخه
سامرا
04:19
اسلام آباد
06:19
کابل
05:49
00:25 PS
ملګرتیا او ملګري9
سامرا
04:55
اسلام آباد
06:55
کابل
06:25
00:30 PS
قيامت او روځنې24
سامرا
05:46
اسلام آباد
07:46
کابل
07:16
00:30 PS
د پیغمبر د وضو طریقه22 برخه
سامرا
06:27
اسلام آباد
08:27
کابل
07:57
00:32 PS
د دوستانو سوغات
سامرا
07:06
اسلام آباد
09:06
کابل
08:36
01:14 PS
د سوره ال عمران تفسير57 برخه
سامرا
12:44
اسلام آباد
14:44
کابل
14:14
00:20 PS
د تاریخ پاڼه 39 برخه
سامرا
13:10
اسلام آباد
15:10
کابل
14:40
00:32 PS
قرآنی پوښتنې1
سامرا
13:50
اسلام آباد
15:50
کابل
15:20
00:30 PS
د منتظرانو ذمې3
سامرا
14:28
اسلام آباد
16:28
کابل
15:58
00:30 PS
ملغلرې18 برخه
سامرا
15:54
اسلام آباد
17:54
کابل
17:24
00:20 PS
اسلامی عقیدې30 برخه
سامرا
16:20
اسلام آباد
18:20
کابل
17:50
00:30 PS
اهلبیت ع د پښتو په شعر او ادب کښې3
سامرا
16:56
اسلام آباد
18:56
کابل
18:26
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
د سوره ال عمران تفسير57 برخه
سامرا
02:48
اسلام آباد
04:48
کابل
04:18
00:20 PS
د تاریخ پاڼه 39 برخه
سامرا
03:14
اسلام آباد
05:14
کابل
04:44
00:32 PS
قرآنی پوښتنې1
سامرا
03:54
اسلام آباد
05:54
کابل
05:24
00:30 PS
د منتظرانو ذمې3
سامرا
04:32
اسلام آباد
06:32
کابل
06:02
00:30 PS
ملغلرې18 برخه
سامرا
05:48
اسلام آباد
07:48
کابل
07:18
00:20 PS
اسلامی عقیدې30 برخه
سامرا
06:14
اسلام آباد
08:14
کابل
07:44
00:30 PS
اهلبیت ع د پښتو په شعر او ادب کښې3
سامرا
06:50
اسلام آباد
08:50
کابل
08:20
00:30 PS
د سوره فرقان تفسير2
سامرا
12:48
اسلام آباد
14:48
کابل
14:18
00:20 PS
شرعی حکمونه35 برخه
سامرا
13:13
اسلام آباد
15:13
کابل
14:43
00:30 PS
د انسان کرامت1
سامرا
13:47
اسلام آباد
15:47
کابل
15:17
00:20 PS
دين او شريعت22 برخه
سامرا
14:13
اسلام آباد
16:13
کابل
15:43
00:20 PS
د ژوند آداب2برخه
سامرا
14:39
اسلام آباد
16:39
کابل
16:09
00:20 PS
په شیعو ناروا تهمتونه او اتحاد8
سامرا
15:04
اسلام آباد
17:04
کابل
16:34
00:30 PS
د هدایت څراغ(حسنین)1
سامرا
15:52
اسلام آباد
17:52
کابل
17:22
00:20 PS
عقیدتي پوښتنې27 برخه
سامرا
16:56
اسلام آباد
18:56
کابل
18:26
00:15 PS
عقیدتي پوښتنې27 برخه
سامرا
17:12
اسلام آباد
19:12
کابل
18:42
00:15 PS
د پیغمبر د وضو طریقه23 برخه
سامرا
17:35
اسلام آباد
19:35
کابل
19:05
00:30 PS
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
پروګرام د پروګرام کارپوه د خپریدو وخت مهالپېر ژبه څپړنې
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah