ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss
د جهان دولس امام د جهـــــــان دولـــس امـــــــام ديپـــه حديث کښې نام په نام دييــــو علــــي (ع) دويــ ...
پښتانهاوس پختانه ایلہ دبل نه خپل گریوان خلاصہ ویسوک په پتلون اوسوک پہ لنگ واھلوزان خلاصه ویزان ...
علی(ع) سره خبرې دا ستا په محبت کې مشکلات راته ديګله په هر ځای خراب حالات راته ديکله چې مې ستا د محبت پیال ...
د شرابو پیالهچاله شـــراب ورکړی چاله ســرې ویــنې د جامچـــالــه خـــــربـانــو د پـاره چــالـــه ګـــل انـــد ...
تنـدر د آسمانتنـدر د اسمان غــونـدې برېښنا د ذوالفقار دې وهفخـــــر خېبري زلمـــــي کــــړي ستـــــا پـــــه ذ ...
صورت د محمد(ص)که صورت د محمد نه وی پيدا پيدا کړې به خدای نه وی دا دنياکل جهان د محمد په مخ پيدا شو محمد  ...
رحمت للعالمینستایم پس له ربه کل صفات د مصطفی نبیته پیغمبرانو کې له ټولو یې اعلی نبيهم صاحب د تاج هم د معراج هم ...

ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah