ټویټر
فیسبک
ګوګل
یوټیوب
Rss

کوهاټ او خوا او شا سیمو لپاره د لمانځه وختونه

کوهاټ او خوا او شا سیمو لپاره د لمانځه وختونه
 • غیور حسین
 • 2018-05-19 10:05
 • چاپ
 • PDF
 • په فیسبک کښې ورکول
 • په ټویټر کښې ورکول
 • په ګوګل پلس کښې ورکول
 • په وټس آپ کښې ورکول
 • د کارنو ګڼه 465
 • د نظرونو شمیر 0
 • -
  +
17 May 2018١ رمضان ١٤٣٩ هـ03:48 am05:13 am12:11 pm03:54 pm07:26 pm08:22 pm18 May 2018٢ رمضان ١٤٣٩ هـ03:47 am05:12 am12:11 pm03:54 pm07:27 pm08:23 pm19 May 2018٣ رمضان ١٤٣٩ هـ03:46 am05:11 am12:11 pm03:55 pm07:27 pm08:24 pm20 May 2018٤ رمضان ١٤٣٩ هـ03:45 am05:11 am12:11 pm03:55 pm07:28 pm08:25 pm21 May 2018٥ رمضان ١٤٣٩ هـ03:45 am05:10 am12:11 pm03:55 pm07:29 pm08:26 pm22 May 2018٦ رمضان ١٤٣٩ هـ03:44 am05:09 am12:11 pm03:55 pm07:30 pm08:26 pm23 May 2018٧ رمضان ١٤٣٩ هـ03:43 am05:09 am12:11 pm03:55 pm07:30 pm08:27 pm24 May 2018٨ رمضان ١٤٣٩ هـ03:42 am05:08 am12:11 pm03:55 pm07:31 pm08:28 pm25 May 2018٩ رمضان ١٤٣٩ هـ03:41 am05:08 am12:11 pm03:55 pm07:32 pm08:29 pm26 May 2018١٠ رمضان ١٤٣٩ هـ03:41 am05:07 am12:11 pm03:55 pm07:33 pm08:30 pm27 May 2018١١ رمضان ١٤٣٩ هـ03:40 am05:07 am12:11 pm03:55 pm07:33 pm08:31 pm28 May 2018١٢ رمضان ١٤٣٩ هـ03:39 am05:07 am12:11 pm03:56 pm07:34 pm08:32 pm29 May 2018١٣ رمضان ١٤٣٩ هـ03:39 am05:06 am12:12 pm03:56 pm07:35 pm08:32 pm30 May 2018١٤ رمضان ١٤٣٩ هـ03:38 am05:06 am12:12 pm03:56 pm07:35 pm08:33 pm31 May 2018١٥ رمضان ١٤٣٩ هـ03:38 am05:05 am12:12 pm03:56 pm07:36 pm08:34 pm1 Jun 2018١٦ رمضان ١٤٣٩ هـ03:37 am05:05 am12:12 pm03:56 pm07:36 pm08:35 pm2 Jun 2018١٧ رمضان ١٤٣٩ هـ03:37 am05:05 am12:12 pm03:56 pm07:37 pm08:35 pm3 Jun 2018١٨ رمضان ١٤٣٩ هـ03:36 am05:05 am12:12 pm03:57 pm07:38 pm08:36 pm4 Jun 2018١٩ رمضان ١٤٣٩ هـ03:36 am05:04 am12:13 pm03:57 pm07:38 pm08:37 pm5 Jun 2018٢٠ رمضان ١٤٣٩ هـ03:35 am05:04 am12:13 pm03:57 pm07:39 pm08:38 pm6 Jun 2018٢١ رمضان ١٤٣٩ هـ03:35 am05:04 am12:13 pm03:57 pm07:39 pm08:38 pm7 Jun 2018٢٢ رمضان ١٤٣٩ هـ03:35 am05:04 am12:13 pm03:57 pm07:40 pm08:39 pm8 Jun 2018٢٣ رمضان ١٤٣٩ هـ03:35 am05:04 am12:13 pm03:57 pm07:40 pm08:39 pm9 Jun 2018٢٤ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:13 pm03:58 pm07:41 pm08:40 pm10 Jun 2018٢٥ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:14 pm03:58 pm07:41 pm08:41 pm11 Jun 2018٢٦ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:14 pm03:58 pm07:42 pm08:41 pm12 Jun 2018٢٧ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:14 pm03:58 pm07:42 pm08:42 pm13 Jun 2018٢٨ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:14 pm03:58 pm07:43 pm08:42 pm14 Jun 2018٢٩ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:14 pm03:59 pm07:43 pm08:43 pm15 Jun 2018٣٠ رمضان ١٤٣٩ هـ03:34 am05:04 am12:15 pm03:59 pm07:43 pm08:43 pm        

 

د المانځه وختونه د کوهات او شا او خوا علاقو لپاره د نمونځ شر عی وختونه نمونځ المونز لمونځ

نظرونه
ټول حقونه خوندي دي.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah